Environmental policy

Dewatech AB är företaget som sätter miljön i fokus genom ett ständigt pågående samarbete med våra leverantörer för att minska miljöpåverkan. Vi är en anläggning belägen i Gävle Hamn som arbetar med återvinning och behandling av farligt avfall där arbetet för miljön faller oss naturligt. Kortare transporter och låga utsläppsvärden är några av de saker vi gör på vägen mot en bättre miljö.

Företaget strävar efter att ha kunskaperna och viljan som krävs för att anpassa sig till kundernas och samhällets krav på ekologisk uthållighet och minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

Vi skall jobba efter följande riktlinjer för att kunna minimera vår miljöpåverkan

 • Vid val av fordon och andra produktionshjälpmedel samt service- och underhållsprodukter skall, där det är ekonomiskt rimligt, det mest miljövänliga alternativet väljas.
 • Avfall och restprodukter från verksamheten ska hanteras enligt vårt tillstånd och riktlinjerna i våra arbetsrutiner.
 • Vi skall involvera våra kunder i vårt miljöarbete genom att säkerställa en korrekt ifylld varudeklaration vid mottagning av kemikalier och oljor för rening. Detta är ett av våra nyckelområden och en viktig pelare i vår verksamhet.
 • Vi skall ställa samma krav på våra leverantörer och kunder som på oss själva i miljöarbetet.
 • Vi skall säkra miljöhanteringen i hela vår process, från mottagning av kemikalier till hantering av restprodukter.
 • Alla medarbetare skall ha en grundläggande miljöutbildning och en grundläggande kunskap om våra avgörande miljöaspekter.
 • Vi skall löpande identifiera och dokumentera vår spetskompetens inom miljöområdet.
 • Vi skall ha som målsättning att i inriktningen av verksamheten vara steget före myndigheternas krav och lagstiftning inom miljöområdet.
 • Vi skall löpande uppdatera graderingen av våra avgörande miljöaspekter.
 • Vi skall upprätta kort- och långsiktiga mål och sedan fastställa en handlingsplan för att nå dessa mål och förbättra miljöarbetet och miljöpåverkan.
 • Vi skall på alla nivåer i företaget jobba med ständig förbättring i miljöarbetet och löpande redovisa resultatet vid ledningens genomgång.