Safety policy


Med den stora kunskapen och långa erfarenheten inom återvinning och behandling av farligt avfall har Dewatech AB lärt sig att arbetsmiljön är en viktig del för att kunna uppnå de höga krav som ställs på miljöföretagen idag.

Arbetsmiljöpolicyn är kopplad till affärsidén.

Policyn avser alla anställda i företaget. Vi har en strävan att ständigt öka mångkunnigheten i produktionsprocessen.

  • Alla anställda skall beredas möjlighet att lära sig nya arbetsuppgifter och få en tillräcklig och täckande utbildning för de nya uppgifterna och även få en personlig utveckling. Ledningen skall säkerställa att all kompetensutveckling har fått avsedd effekt.
  • Vi skall i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till både psykologiska och sociala förhållanden samt arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär.
  • Vi skall i det dagliga arbetet fatta beslut och genomföra åtgärder så att de anställda varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt.
  • Vi skall uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.
  • Vi skall regelbundet via skyddsronder, probleminventeringar och avvikelserapporter följa upp arbetsmiljön. Både det dagliga och långsiktiga arbetsmiljöarbetet skall präglas av en vilja att jobba med ständiga förbättringar.
  • Vi skall skaffa oss den utbildning som behövs för att ligga steget före de föreskrifter och lagar som appliceras på vår verksamhet.
  • Vi skall regelbundet säkerställa att anställda använder förskriven skyddsutrustning och följer beslutade skyddsinstruktioner.